انواع لاستیک های صنعتی

آشنایی با انواع لاستیکهای صنعتی

 

ورق لاستیکی مقاوم روغنNBR

 

ورق لاستیکی مقاوم اسید و حرارتEPDM

 

ورق لاستیکی مقاوم اسید و حرارتCSM

 

ورق لاستیکی سیلیکونQ

 

ورق لاستیکی مقاوم سایشNR,BR,SBR

 

ورق لاستیکی مقاوم شعلهCR

 

ورق لاستیکی عایق الکتریکی

 

NR,SBR

 

 

تسمه صنعتی

: